Felaktiga uppgifter i media om upphandling av regionaltåg

I media cirkulerar uppgifter om den anskaffning av regionaltåg som planeras för trafiken i Mälardalen. Bland annat anges att upphandlingsprocessen skulle ske på ett felaktigt sätt, att samråd inte skett och att en viss fordonstyp skulle vara utvald. Fakta är följande:

– MÄLAB har med uppdrag från bakomliggande ägare anlitat AB Transitio för att utarbeta ett förfrågningsunderlag för ett avrop av fordon från Transitios kommande ramavtal. AB Transitio är ett så kallat samriskföretag, från vilket företagets ägare, kan avropa tjänster utan upphandling. AB Transitio upphandlar i sin tur varor och tjänster, t ex regionaltåg, i konkurrens.

– Den upphandling av ramavtal som AB Transitio nu genomför och från vilket ett avrop förbereds, genomförs inom ramen för LUF.

– MÄLAB planerar i formell mening inte själv avropa eller äga fordon. Det avrop av fordon som planeras görs antingen av AB Transitio eller direkt av MÄLAB:s ägare. MÄLAB:s roll blir att förvalta fordonen och tillhandahålla dessa för den trafik som MÄLAB ska utföra på ägarnas uppdrag.

– De uppgifter som figurerar om att en specifik fordonstyp skulle anskaffas är direkt felaktig. Den upphandling av ramavtal som AB Transitio genomför är inte klar och det är därför i dagsläget omöjligt att veta vare sig vilka leverantörer som kan bli aktuella eller vilka fordonstyper dessa kommer erbjuda. Avrop från ramavtalet görs dessutom med förnyad konkurrensutsättning mellan ramavtalets leverantörer. Sannolikt beror uppgiften om en specifik fordonstyp på ett rent missförstånd där en sammanblandning skett med anskaffning av fordon till andra trafiksystem.

– I frågan om samråd med resenärsorganisationer har MÄLAB under år 2013 haft flera möten med föreningen TiM-pendlarna för att diskutera kravställning på fordon och aktivt efterfrågat synpunkter och underlag från representanter för föreningen. Föreningens rapport, som är mycket ambitiös, har också använts som ett av flera underlag. Det kan också konstateras att de formella krav på samråd som anges i kollektivtrafiklagen rör de regionala kollektivtrafikmyndigheternas samråd vid framtagande av Trafikförsörjningsprogram.

MÄLAB rekommenderar ägarna att besluta om anskaffning av tåg för regionaltågstrafiken

I december 2013 ingick företrädare för MÄLAB:s sex ägarlän en överenskommelse om att verka för att ingå ett samverkansavtal om genomförande av ny regionaltågstrafik. De beslutande församlingarna väntas under våren fatta beslut om att ingå samverkansavtalet.
I samverkansavtalet anges att parterna, dvs MÄLAB:s ägare, ska tillhandahålla fordon för delar av den trafik som regleras i avtalet. Detta ska ske genom avrop från det ramavtal som Transitio för närvarande handlar upp.
MÄLAB:s styrelse beslutade idag att uppmana ägarna att från Transitios ramavtal anskaffa fordon för trafik på linjerna Örebro – Eskilstuna – Stockholm – Uppsala, Hallsberg – Katrineholm – Stockholm, Norrköping – Nyköping – Stockholm samt Sala – Västerås – Eskilstuna – Katrineholm – Norrköping.
Beslutet avser ett tak om totalt 42 fordon med en beräknad sittplatskapacitet om ca 250. Beroende på den slutliga storleken på fordon kan antalet fordon komma att justeras. Fordonen antas kunna levereras från år 2017.
Det slutliga beslutet att anskaffa fordon fattas av MÄLAB:s ägare, som därefter tecknar avtal om anskaffningen med Transitio.