Regionens tågsatsning är nu beslutad

Det har varit en omfattande process för regionen att enas om satsningen på utvecklingen av den regionala tågtrafiken i Mälardalen, Ny Trafik 2017. De senaste veckorna har de flesta länen fattat beslut om att genomföra trafiken samt att anskaffa de fordon som krävs för etapp 1.

Genom de beslut som nu fattas läggs grunden för ett helt nytt regional tågsystem som kommer binda samman Mälardalen. Något som kommer ge bättre resmöjligheter för alla som pendlar i Mälardalen och bidra till tillväxt och utveckling i vår region.

De regionalt kollektivtrafikansvariga; landstingen i Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro och Östergötland, samt Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet skrev hösten 2012 en avsiktsförklaring med avsikt att efter Citybanans öppnande etablera ett storregionalt tågsystem efter det har en förhandling ägt rum och i december 2013 undertecknades ett förhandlingsprotokoll av företrädare från de 6 regionala kollektivtrafikmyndigheterna. Under våren har beslut fattats i landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige runt om i regionen om att genomföra trafiken.

Totalt kommer den nya trafiken kräva ca 80 regionaltågsfordon. Inledningsvis anskaffas 36 helt nya regionaltåg, vilka kommer hyras från vagnbolaget AB Transitio. De nya tågen kommer trafikera de linjer som bedömts som kommersiellt olönsamma och som idag i huvudsak trafikeras med äldre lokdragna personvagnar. :

  • Sala – Västerås – Eskilstuna – Katrineholm – Norrköping – (Linköping)
  • Örebro – Arboga – Eskilstuna – Stockholm – (Uppsala)
  • Hallsberg – Katrineholm – Stockholm
  • Norrköping – Nyköping – Stockholm

På linjerna Hallsberg – Örebro – Arboga – Västerås – Stockholm och Stockholm – Uppsala, vilka bedömts ha förutsättningar att vara kommersiellt lönsamma, antas trafiken kunna bedrivas av ett eller flera trafikföretag med egna moderna tåg. Skulle behov uppstå kan ytterligare avrop av tåg komma att göras även till dessa linjer.

Den nya trafiken kommer i huvudsak att bedrivas med timmestrafik, förstärkt till halvtimmestrafik i rusningstid. I jämförelse med dagens trafik kommer utbudet på att öka med cirka 30 procent. Trafikens start är satt till 2017 i enlighet med det planerade öppnandet av Citybanan. Utökningen av trafiken görs successivt i takt med att de nya tågen levereras.

Förutom fler avgångar ska ett nytt prissystem införas med periodbiljetter med giltighet både i den regionala tågtrafiken och i den lokala kollektivtrafiken. Därmed blir det möjligt för pendlare att nyttja både regionaltåg, spårvagn, tunnelbana, pendeltåg och buss utan krav på tilläggsköp.

Regionens regionala kollektivtrafikmyndigheter kommer via det gemensamt ägda bolaget MÄLAB att handla upp trafikoperatörer.