Remiss om trafikutredning avseende pendel- och regionaltågstrafik med tyngdpunkt på stråket Södertälje – Uppsala

Med Citybanans öppnande år 2017 skapas nya möjligheter att trafikera pendeltågsnätet och regionaltågen i Mälardalen. I en rad olika sammanhang behövs beslut om hur pendeltågstrafiken och regionaltågstrafiken kan se ut med Citybanan i drift. Denna remiss syftar till att ge underlag för att fatta ett sådant beslut.

Två principiella lösningar för pendeltågstrafiken (skip-stop respektive jämn pendeltågstrafikering) och två principiella lösningar för regionaltågstrafiken (i Stockholm C vändande respektive genomgående regionaltågstrafik) har tagits fram. De är framtagna för att fatta beslut om en planeringsinriktning för trafikupplägg år 2017/2018.

Utredningen genomförs i nära samarbete mellan tre parter; Trafikförvaltningen (SLL), Kollektivtrafikförvaltningen (LUL) och MÄLAB. Till utredningen har ett nära samarbete med Trafikverket knutits.

Remissvar lämnas senast den 8 september 2015 skriftligen till Trafikförvaltningen via registrator.tf@sll.se. Märk svaren med diarienummer TN 2015-0017.

Missiv pendel- och regionaltågsutredning

Remisshandlingen finns tillgänglig på http://www.sll.se/Global/Politik/Politiska-organ/Trafiknamnden/2015/2015-06-02/p6-Tjut-TN-Beslut-remissutskick-trafikutredning-avs-pendel-regionalt%c3%a5g.pdf

33 nya tåg beställda för trafiken i Mälardalen

AB Transitio har efter upphandling beslutat att tilldela kontrakt till Stadler om leverans av 33 nya dubbeldäckartåg. De nya tågen kommer att levereras med start från år 2018. Tågen ska designmässigt profileras under MÄLAB:s kommande varumärke och nyttjas för regionaltågstrafik på linjerna Örebro – Eskilstuna – Stockholm – Uppsala (”Svealandsbanan”), Hallsberg – Katrineholm – Stockholm (”Sörmlandspilen”), Norrköping – Nyköping – Stockholm (”Nyköpingsbanan”) samt Sala – Västerås – Eskilstuna – Katrineholm – Linköping (”UVEN”).

Fakta om tågen

  • Fyravagnars tvåvåningståg av typen Stadler DOSTO Mälartåg
  • Längd ca 105 meter, i längd motsvarande SL:s pendeltåg X60 och SJ:s snabbtåg SJ3000
  • Inredning anpassad för arbets- och vardagsresor med restider 1-2 timmar. Komfortabla ställbara stolar med arbetsbord, eluttag, wifi mm
  • Ca 340 fasta sittplatser per tåg och därutöver fällstolar
  • Möjlighet att multipelkoppla upp till fyra tåg. I normalfallet planeras trafiken bedrivas med enkla tågsätt, eller multipelkopplade två och två.
  • Topphastighet 200 km/h
  • Stor flexyta med fällstolar samt möjlighet att ta med större bagage och cyklar
  • Tre toaletter, varav en anpassad för resenärer med funktionsnedsättning
  • Tjänstekupé, förarhytt enligt europeisk norm (EUROCAB) med alkolås och förarhyttsdörrar

Tåget Stadler DOSTO Mälartåg är en variant av Stadlers tåg DOSTO / KISS som idag går i trafik i Schweiz, Österrike, Tyskland och Luxemburg. Tågen delar också teknik med de tåg av modell Stadler FLIRT som nyttjas av norska NSB och svenska MTR Express.

Den anpassning av DOSTO / KISS som gjorts för Mälardalen och Transitio rör, utöver komfortnivå och inredning, att tåget gjorts bredare för att dra nytta av den svenska lastprofilen samt omfattande anpassningar avseende vintertålighet och för att minimera skadorna vid krockar med vilt.

Ordervärdet är ca 3,5 miljarder kronor.

Tågen kommer ägas av Transitio och hyras ut till MÄLAB som tillhandahåller tågen till den trafikoperatör som ska bedriva trafiken. Transitio svarar för finansiering av tågen för vilken MÄLAB:s ägare har ställt säkerhet i form av borgen.

För mer information om den framtida regionaltågstrafiken i Mälardalen, kontakta MÄLAB:s vd Mårten Levin 070-7861463 .

För mer information om upphandlingsprocessen, se Transitio www.transitio.se

För mer information om tågen och leverantören Stadler, se www.stadlerrail.com