Kammarrätten avslår överklagan av beslut om allmän trafikplikt för regionaltågstrafiken i Mälardalen

Stockholms läns landsting fattade i Trafiknämnden i juni 2014 beslut om allmän trafikplikt för regional tågtrafik i östra Sverige (TN2014-0302). Beslutet är en förutsättning för att MÄLAB ska kunna handla upp trafik efter det att nuvarande trafikavtal löper ut.

Beslutet överklagades till förvaltningsrätten, som i en dom i december 2014 avslog överklagandet. Därefter överklagades förvaltningsrättens dom till kammarrätten, som beviljade prövningstillstånd. Kammarrätten har nu i en dom (mål nr 354-15) avslagit överklagan vilket innebär att det fattade trafikpliktsbeslutet står fast.

Dom Kammarrätten i mål om allmän trafikplikt 160310