Klart med trafikoperatör, mer trafik och nya pendlarbiljetter för regionaltågstrafiken i Mälardalen

De regionalt kollektivtrafikansvariga har tidigare beslutat om en omfattande satsning för att förbättra regionaltågstrafiken i Mälardalen, med mer trafik, nya biljetter och nya tåg. Den nya trafiken ska byggas upp succesivt från år 2017 när också Citybanan under Stockholm tas i bruk.

Uppdraget att genomföra trafiken har lämnats till det gemensamt ägda bolaget MÄLAB, som också svarar för avtalen med SJ om dagens trafik.

MÄLAB:s styrelse har nu fattat beslut om trafikoperatör för delar av trafiken de kommande åren, att utöka trafikutbudet på vissa linjer från december i år och införandet av nya pendlarbiljetter från och med hösten 2017 med giltighet i både den regionala tågtrafiken och länens övriga buss- och spårtrafik.

För mer information, kontakta Mårten Levin, vd MÄLAB,                       070-786 14 63.

Underrättelse om tilldelningsbeslut

Preliminära tidtabeller för Tågplan 2017 – baserade på Tåglägesansökan 2016-04-11

Pristabell Ny Pendlarbiljett

Nytt trafikavtal för olönsamma linjer 2017-2020

Nytt trafikavtal gäller för följande linjer
• Örebro – Eskilstuna – Stockholm (Uppsala) ”Svealandsbanan”
• Norrköping – Nyköping – Stockholm ”Nyköpingsbanan”
• Hallsberg – Katrineholm – Stockholm ”Sörmlandspilen”
• Linköping – Norrköping – Eskilstuna – Västerås – Sala ”UVEN”

Beslut finns sedan tidigare om att anskaffa 33 nya regionaltåg för trafiken och upphandling har genomförts. Tilldelningsbeslutet har överprövats och ligger för närvarande för avgörande i förvaltningsrätten. Tågen väntas levereras från år 2019.

Nuvarande trafikavtal, som är tecknade mellan regionens samverkansbolag MÄLAB och SJ, löper ut i december i år. MÄLAB har tilldelat SJ, genom avrop från tidigare tecknat ramavtal, uppdraget att bedriva trafiken under fyra år (2017-2020) på de fyra linjer för vilka fordonen anskaffas. Trafiken ska bedrivas i ett avtal som har karaktären av ett övergångsavtal. Syftet med övergångsavtalet är att möjliggöra en säker övergång från den befintliga till den nya trafiken och exempelvis minimera risken för trafikstörningar i samband med att de nya fordonen och den nya depån i Eskilstuna tas i drift.

Övergångsavtalet innebär att SJ inledningsvis utför trafik åt MÄLAB med SJ:s befintliga tåg, i huvudsak lokdragna personvagnar. Under den perioden utökas också trafiken och nya pendlarbiljetter införs. I slutet av avtalsperioden fasas loktågen ut ur trafiken och ersätts med de nyanskaffade tåg som MÄLAB tillhandahåller.

Som säkerhet mot eventuella förseningar i leverans av de nya tågen finns också två optionsår, 2021 och 2022.

Kostnader
En konsekvens av satsningen är att landstingens kostnader för regionaltågstrafiken kommer öka successivt från 180 miljoner kr år innevarande år till ca 360 miljoner kr år 2020. Kostnadsökningen följer i stort de prognoser som tidigare gjorts.

Ökningen förklaras i huvudsak av det ökade trafikutbudet och högre kapitalkostnader för de nya tågen.

Den initiala trafikutökningen första året är ca 15 procent jämfört med idag.

Egenfinansieringsgraden, dvs andel biljettintäkter, uppskattas bli ca 70 procent.

Mer information om trafikavtalet finns i separat underrättelse om tilldelningsbeslut.

Mer tågtrafik från december i år
Det nya trafikavtalet innebär att trafiken utökas i två steg under avtalsperioden. Den första utökningen sker från december i år, medan nästa steg tas linjevis när de nya fordonen sätts i trafik, preliminärt 2019-2020.

Att utökningen görs i flera steg beror på att satsningen är så stor att SJ:s nuvarande tågflotta inte räcker till. Trafikökningen är också beroende av att viss infrastruktur byggts ut, exempelvis Citybanan och dubbelspårsutbyggnaden mellan Strängnäs och Härad.

Parallellt med utökningen på de fyra upphandlade linjerna gör SJ en utökning av sin egentrafik på Mälarbanan, Stockholm – Uppsala och Gävle – Stockholm – Linköping.

Nedan redovisas de största förändringarna från december i år förhållande till dagens trafikutbud. Preliminära tidtabeller redovisas på MÄLAB:s hemsida.

Örebro – Eskilstuna – Stockholm – (Uppsala) ”Svealandsbanan”
• Timmestrafik införs hela dagen Stockholm – Eskilstuna. Totalt tillkommer tre-fyra nya avgångar i vardera riktningen vardagar.
• Ytterligare tre avgångar i vardera riktningen blir genomgående till och från Örebro vardagar.
• Två avgångar morgon och kväll blir genomgående till respektive från Arlanda och Uppsala vardagar.
• Tågen på sträckan Arboga – Kungsör – Eskilstuna ersätts i huvudsak av genomgående trafik i Eskilstuna, vilket innebär fler direkta förbindelser från Arboga och Kungsör mot Stockholm.

Det utökade utbudet och den resandeökning som förväntas kräver att fler och större tåg sätts i trafik. I väntan på att MÄLAB:s nya tåg levereras kommer trafiken på Svealandsbanan därför behöva bedrivas med loktåg istället för som idag blandat med loktåg och dubbeldäckare.

Det nuvarande morgontåget från Örebro och Eskilstuna till Stockholm, utan uppehåll vid mellanliggande stationer, kommer ersättas av ett tåg som stannar vid alla stationer.

När MÄLAB:s nya tåg sätts i trafik på Svealandsbanan utökas trafiken ytterligare.
• Timmestrafik införs även på delsträckan Arboga – Eskilstuna
• Ytterligare insatståg för mer halvtimmetrafik Stockholm – Eskilstuna

Norrköping – Nyköping – Stockholm ”Nyköpingsbanan”
• Timmestrafik införs hela dagen Stockholm – Nyköping. Totalt tillkommer tre nya avgångar i vardera riktningen.
• Utökad trafik lördagar och söndagar till totalt sju avgångar per riktning och dag.

När MÄLAB:s nya tåg sätts i trafik på Nyköpingsbanan utökas trafiken ytterligare.
• Ytterligare avgångar medför timmestrafik även på delsträckan Norrköping – Nyköping
• Ytterligare insatståg i högtrafik införs Nyköping – Stockholm

Hallsberg – Katrineholm – Stockholm ”Sörmlandspilen”
• Två ytterligare avgångar införs i vardera riktningen på vardagar och helger. På vardagar innebär detta timmestrafik en större del av trafikdygnet.

Linköping – Norrköping – Eskilstuna – Västerås – Sala ”UVEN”
• Utökning med tre avgångar på sträckan Eskilstuna – Västerås vardagar, innebär 30-minuterstrafik vissa timmar i högtrafik.
• Ny morgonavgång vardagar mellan Linköping – Katrineholm – Eskilstuna (Sala) med ankomsttid till Eskilstuna strax före kl 7. Ny kvällsavgång vardagar kl 20.00 hela vägen från Sala till Linköping.
• Tidigare morgonavgång Norrköping-Västerås (Sala) söndagar. Senare avgång lördag kväll Västerås – Eskilstuna.

Västerås – Stockholm ”Mälarbanan” (SJ:s egentrafik)
SJs ambition att succesivt utöka trafiken fortsätter genom ytterligare avgångar, och morgon- och kvällståg som direkttåg med koppling från/till Ludvika och Fagersta. För att underlätta resandet på lördagar utökas trafiken Västerås – Stockholm till ett tåg i timmen mellan 07-17

Uppsala – Stockholm (SJ:s egentrafik)
Samma antal avgångar som tidigare (28 i varje riktning, på helgerna 18 per riktning), dock fler moderna tvåvåningståg.

Gävle – Stockholm – Linköping (SJ:s egentrafik)
Trafiken Stockholm-Linköping utökas med ett tågpar och omfattar nu på vardagar 6 direkta förbindelser i varje riktning mellan Linköping/Norrköping och Arlanda/Uppsala.

För mer information om SJ:s trafikutbud, kontakta Affärschef Jan Kyrk, 010-75 15 710.

Nya pendlarbiljetter från hösten 2017
För att möjliggöra för fler att arbetspendla i Mälardalen och nyttja den satsning på kollektivtrafiken som görs införs nya pendlarbiljetter från hösten 2017. Den stora förändringen är att de nya pendlarbiljetterna, som införs 2017, kommer gälla på både regionaltåg och den trafik som bedrivs av Länstrafiken Örebro, SL, UL, Sörmlandstrafiken, VL och Östgötatrafiken. Det blir därmed möjligt att göra en anslutningsresa utan krav på tilläggsbiljett, eller växelvis resa med t ex regionaltåg och SL-pendeltåg på samma sträcka.

De nya pendlarbiljetterna kommer säljas under ett nytt namn som presenteras vid senare tillfälle.

I samband med införandet av de nya pendlarbiljetterna kommer dagens TiM-biljetter och SJ 30-dagarsbiljetter sluta säljas i dessa relationer.

• Sortimentet med pendlarbiljetter omfattar biljetter med giltighet för obegränsat resande i 30 dagar, 90 dagar eller ett år. Övriga biljetter, t ex enkelbiljetter, kommer fortsätta säljas och prissättas direkt av den trafikoperatör som kör regionaltågstrafiken på den sträckan.

• En nyhet är att pendlarbiljetter till reducerat pris införs för ungdomar under 20 och samma biljetter kommer också kunna nyttjas av studenter. Dessa säljs för 75 procent av fullpris.

• Giltigheten att resa lokalt med t ex buss, pendeltåg eller T-bana kommer i Stockholms och Uppsala län gälla i hela länen. I övriga län kommer rätten gälla i zoner som motsvarar en eller flera kommuner. En zonkarta över giltigheten i lokal trafik finns på MÄLAB:s hemsida.

• Pendlarbiljetter i korta relationer kommer att gälla för en regionaltågssträcka, där anslutande och parallell lokaltrafik ingår enligt zonindelningen. Utöver de sträckbundna pendlarbiljetterna införs en biljett som gäller i hela Mälardalen, på alla regionaltågssträckor och i all lokal trafik. Priset blir 3200 kr (2400 kr för ungdomar och studenter). Motsvarande TiM-biljett kostar idag 4254/3546 kr.

Prissättning
Pendlarbiljetterna är i grunden prissatta utifrån avstånd mellan stationer och innebär att relationer med likartat avstånd får likartat pris.

För relationer utanför centrala Stockholm (Stockholm C, Sundbyberg, Flemingsberg) ges en rabatt, som motiveras av att kollektivtrafikens konkurrenskraft på dessa sträckor är lägre. Därutöver kommer ett tillägg för avstigning på Arlanda C utifrån aktuell avgift till infrastrukturförvaltaren A-train.

I några fall kommer det teoretiska priset för en pendlarbiljett kunna bli lägre än en länsbiljett med motsvarande giltighet i den lokala trafiken. I dessa fall kommer priset på de nya pendlarbiljetterna justeras uppåt så att det hamnar på samma pris som länsbiljetten.

Exempelvis kommer en pendlarbiljett Märsta – Uppsala kosta lika mycket som en biljett i UL/SL-taxan; idag 1450 kr.

Exempel på priser pendlarbiljett 30-dagar, reducerat pris inom parentes. För längre relationer gäller priset 3200 kr (2400 kr).

Nykvarn – Strängnäs 1000 kr (750 kr)
Arboga – Eskilstuna 1200 kr (900 kr)
Eskilstuna – Västerås 1400 kr (1050 kr)
Södertälje syd – Stockholm 1600 kr (1200 kr)
Nykvarn – Stockholm 1600 kr (1200 kr)
Södertälje Syd – Eskilstuna 2000 kr (1500 kr)
Uppsala – Stockholm 2200 kr (1650 kr)
Katrineholm – Södertälje syd 2400 kr (1800 kr)
Katrineholm – Västerås 2600 kr (1950 kr)
Nyköping – Stockholm 2800 kr (2100 kr)
Eskilstuna – Stockholm 3000 kr (2250 kr)

Fortsatt giltighet för länsperiodkort inom vissa län
Inom Sörmland, Västmanland och Örebro län samt Kolmården – Norrköping kommer fortsatt respektive läns pendlarkort gälla. De nya pendlarkorten kommer därför inte säljas i dessa relationer.

Priset för de nya pendlarbiljetterna har fastställts av MÄLAB:s styrelse och ska i nästa steg godkännas av MÄLAB:s ägare.

Giltighet på övriga regionala tåglinjer
Regionens ambition är att de nya pendlarbiljetterna ska gälla på alla regionaltågslinjer som idag omfattas av dagens TiM-biljetter. Biljetterna ingår som förutsättning i det övergångsavtal som tilldelats till SJ för linjerna Nyköpingsbanan, Sörmlandspilen, Svealandsbanan och UVEN.

MÄLAB avser inom kort genomföra en upphandling för att teckna avtal om pendlarbiljetterna med trafikoperatörer också på övriga sträckor, dvs även Stockholm – Uppsala och Mälarbanan.

Försäljning av pendlarbiljetterna
Pendlarbiljetterna kommer inledningsvis kunna köpas från SJ i samma automater som idag säljer SJ Regional/TiM. Över tid kommer biljetterna också säljas via den lokala trafikens försäljningskanaler.

 

Det här inlägget postades i Nyheter. Bokmärk permalänken.