Om MÄLAB

MÄLAB ägs gemensamt av Stockholms läns landsting (35 %), Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet (13 %),  Landstinget i Uppsala län (13 %), Landstinget Västmanland (13 %),  Region Örebro län (13 %) och Region Östergötland (13 %).

Vårt uppdrag är förvaltning och utveckling av regional tågtrafik i Mälardalsregionen. Trafiken utförs av SJ under SJ:s produktnamn SJ Regional. Från våren 2019 kommer trafiken på fyra av sju linjer byta namn till Mälartåg i samband med att nya tåg sätts i trafik.

Bakgrund till bildandet av MÄLAB och TiM-samarbetet med SJ

Bolaget MÄLAB bildades den 20 februari 1991 av de ansvariga för kollektivtrafiken i Stockholm, Sörmland, Uppsala och Västmanlands län. I oktober samma år trädde också Örebro län in som ägare.

Bolaget hette från början Tåg i Mälardalen AB och hade som uppdrag att utreda förutsättningarna för ett gemensamt huvudmannaskap för tågtrafik i Mälardalsregionen. Bakgrunden var de då planerade utbyggnaderna av Mälarbanan och Svealandsbanan som skulle göras under 90-talet.

År 1995 slöts en överenskommelse med SJ med innebörden att SJ skulle etablera ett regionalt tågtrafiksystem  i huvudsak utan ersättning från länen; trafiken förväntades gå runt på biljettintäkter från resenärerna. Avtalet benämndes TiM-avtalet. SJ:s roll var att svara för den länsöverskridande trafiken, medan länstrafikbolagen svarade för trafik inom sina respektive län och skapade anslutningar till och från SJ:s trafik.

Det dåvarande Tåg i Mälardalen AB bytte namn till Mälardalstrafik MÄLAB AB och förkortningen TiM fördes över till det mellan MÄLAB och SJ gemensamt ägda bolaget Trafik i Mälardalen AB (TiM AB).