”Övergångsavtalet” för olönsamma linjer 2017-2020

MÄLAB har tilldelat SJ, genom avrop från tidigare tecknat ramavtal, uppdraget att bedriva trafiken under fyra år (2017-2020) på de fyra linjer för vilka fordonen anskaffas.

Trafiken ska bedrivas i ett avtal som har karaktären av ett övergångsavtal. Syftet med övergångsavtalet är att möjliggöra en säker övergång från den befintliga till den nya trafiken och exempelvis minimera risken för trafikstörningar i samband med att de nya fordonen och den nya depån i Eskilstuna tas i drift.

Övergångsavtalet innebär att SJ inledningsvis utför trafik åt MÄLAB med SJ:s befintliga tåg, i huvudsak lokdragna personvagnar. Under den perioden utökas också trafiken och nya pendlarbiljetter införs. I slutet av avtalsperioden fasas loktågen ut ur trafiken och ersätts med de nyanskaffade tåg som MÄLAB tillhandahåller.

Som säkerhet mot eventuella förseningar i leverans av de nya tågen finns också två optionsår, 2021 och 2022.

Kostnader

En konsekvens av satsningen är att landstingens kostnader för regionaltågstrafiken kommer öka successivt från 180 miljoner kr år innevarande år till ca 360 miljoner kr år 2020. Kostnadsökningen följer i stort de prognoser som tidigare gjorts.

Ökningen förklaras i huvudsak av det ökade trafikutbudet och högre kapitalkostnader för de nya tågen.

Den initiala trafikutökningen första året är ca 15 procent jämfört med idag.

Egenfinansieringsgraden, dvs andel biljettintäkter, uppskattas bli ca 70 procent.

Mer information om trafikavtalet finns i separat underrättelse om tilldelningsbeslut, se nedan.

Underrättelse om tilldelningsbeslut

Sidan uppdaterad: 2016-06-10