Styrdokument för MÄLAB och trafiken från december 2016

Samverkansavtalet om ny regionaltågstrafik samt bilagor

Den trafik som MÄLAB organiserar från december 2017 regleras i ett samverkansavtal, som ingåtts mellan MÄLAB:s ägare dvs de regionalt kollektivtrafikansvariga i de sex länen. Samverkansavtalet beskriver parterna emellan vilken trafik som ska bedrivas, översiktligt hur det ska gå till och hur trafiken ska finansieras. Beslut om att ingå samverkansavtalet fattades av var och en av MÄLAB:s ägare under våren 2014.

Mellan MÄLAB och ägarkretsen finns i nästa steg tecknat ett uppdragsavtal, som reglerar MÄLAB:s uppdrag i förhållande till ägarkretsen. Uppdragsavtalet utgör också en bilaga (bilaga A) i samverkansavtalet.

Trafikförsörjningsprogrammen och avsiktsförklaring låg till grund för samverkansavtalet

Innan Samverkansavtalet togs fram hade de sex kollektivtrafikansvariga ingått en avsiktsförklaring om den nya trafiken. Avsiktsförklaringen grundar sig i sin tur på den syn på trafikens utveckling som uttrycks i de sex trafikförsörjningsprogram som respektive kollektivtrafikansvarig fastställde under 2012.

I avsiktsförklaringen återfinns mer övergripande politiska motiveringar till var för den nya trafiken ska etableras och vilka mål man avser uppnå. Avsiktsförklaringen undertecknades hösten 2012 och låg till grund för det kommande samverkansavtalet. Avsiktsförklaringen ingår i samverkansavtalet som en bilaga (bilaga H).

Inför framtagandet av samverkansavtalet fördes en förhandling mellan företrädare för de sex kollektivtrafikansvariga tillika MÄLAB:s ägare. Resultatet av förhandlingarna blev, utöver samverkansavtalet, ett förhandlingsprotokoll, vilket också utgör bilaga till avtalet. I protokollet uttrycks ståndpunkter från olika parter, vilka kan ses som vägledning för hur parterna såg på vissa frågeställningar när samverkansavtalet förhandlades fram.

Samverkansavtal

Bilaga A – Uppdragsavtal

Bilaga B – Trafikutbud etapp 1

Bilaga C – Finansiering

Bilaga D – Principer för prissättning

Bilaga E – Anskaffning av fordon

Bilaga F – Planeringsprocess

Bilaga G – Affärsmodell

Bilaga H – Avsiktsförklaringen

Förhandlingsprotokoll

Beslut om allmän trafikplikt

Enligt kollektivtrafiklagen måste ett avtal om allmän trafik, dvs de avtal MÄLAB tecknar med trafikföretag om att erbjuda trafiktjänster till allmänheten, föregås av ett beslut om allmän trafikplikt. Beslutet om allmän trafikplikt måste för länsöverskridande trafik, fattas av en av de kollektivtrafikansvariga (organ med befogenhet som regional kollektivtrafikmyndighet, t ex ett landsting eller ett kommunalförbund) med grund i en överenskommelse med övriga län.

För MÄLAB:s trafik har detta beslut fattats av Stockholms läns landsting genom beslut i Trafiknämnden. Samverkansavtalet med dess bilagor ingår som del i trafikpliktsbeslutet.

Beslut om trafikplikt regional tågtrafik östra Sverige TN2014-0302

Sidan uppdaterad 2016-06-01